Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE PROMOTIEACTIES PRODUCT+, CASHBACK EN (E-)VOUCHER

Artikel 1 – Identiteit van de Contractanten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen:

(i) De NV A&C SYSTEMS, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 445.299.482, hierna : de « Dienstverlener ».

(ii) De "Deelnemer", namelijk elke natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de Actie zoals gedefinieerd in artikel 3 hieronder.

Artikel 2 - Inhoud van de algemene voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van de Actie eventueel aangevuld met de specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen de partijen vormen de "Overeenkomst" en zijn beschikbaar op de Website van de Actie waarnaar wordt verwezen in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie.

2.2. De Bijzondere Voorwaarden van de Actie hebben voorrang op deze laatste. 2.3. De Overeenkomst heeft met name voorrang op de algemene voorwaarden van de Deelnemer en van de wederverkoper, zelfs als deze bepalen dat deze exclusief van toepassing zijn. Geen enkele afwijking van de Overeenkomst wordt toegestaan.

2.4. De afwezigheid van implementatie door de Dienstverlener van één van de bepalingen van de overeenkomst kan op geen enkele manier worden gelijkgesteld met of geïnterpreteerd als (i) een verklaring van afstand van de verdere toepassing, of (ii) een verklaring van afstand van de toepassing van andere bepalingen van de Overeenkomst door de Dienstverlener.

2.5. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, alsmede alle Bijzondere Voorwaarden of andere aanvullende bepalingen van de betreffende Actie, beschikbaar op www.myactions.eu en op de website van de Actie aangegeven in de speciale Actievoorwaarden, te aanvaarden.

Artikel 3 – Voorwerp en definities

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de promotionele Actie georganiseerd door de Dienstverlener.

3.2. In het kader van de Overeenkomst, hebben de volgende termen de volgende betekenis :

1) « Actie » betekent elke promotionele Actie van het type Product +, Cashback of (E-)Voucher georganiseerd door de Dienstverlener, zoals beschreven in de Bijzondere Actievoorwaarden. 2) « Voordeel » betekent de Cashback-korting, het Geschenkproduct, de verkregen (E-)Voucher of enig ander voordeel zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie dat een Deelnemer kan verkrijgen na aankoop van een Deelnemend Product en onderworpen aan de bepalingen van de Overeenkomst. 3) « Vergoeding » betekent het bedrag van de vergoeding bepaald door de Bijzondere Voorwaarden die de Deelnemer aan de Dienstverlener moet betalen in de gevallen die onder de Overeenkomst vallen. 4) « Deelnemende Winkel » betekent één van de Deelnemende Winkels zoals bepaald in de Bijzondere Actievoorwaarden. 5) « Deelnemer » betekent elke rechtspersoon en elke natuurlijke persoon (eindafnemer) ouder dan 18 jaar en, in elk geval, op het moment van deelname een verblijfplaats of een vaste woonplaats op het Grondgebied van de Actie met een wettelijk postadres op het Grondgebied van de Actie, evenals een bestaand en geldig e-mailadres. 6) « Actieperiode » betekent de periode zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie waarin het Deelnemend Product moet zijn gekocht in een Deelnemende Winkel. De beoordelingsdatum is de datum op het bewijs van aankoop van het Deelnemend Product uitgegeven door de Deelnemende Winkel (kassaticket of factuur van de Deelnemende Winkel). 7) « Inschrijving –en Verklaringsperiode » : betekent de periode zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden gedurende welke de Deelnemer zich op de Website van de Actie waarnaar wordt verwezen in de Bijzondere Voorwaarden, moet registreren. 8) « Deelnemend Product » betekent de producten bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie, gekocht door de Deelnemer geverblijfplaatserd of woonachtig op het Grondgebied van de Actie, tijdens de Actieperiode, in een Deelnemende Winkel, die werd bediend door de Dienstverlener. 9) « Grondgebied van de Actie » betekent het Grondgebied gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie. 10) « Website van de Actie » betekent de Website vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie.

3.4. Deze Algemene Voorwaarden beperken de wettelijke garantie niet die wordt geboden door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek (garantie voor verborgen gebreken) en de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek (wettelijke verplichting tot levering van een goed in overeenstemming met de overeenkomst: « De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de aflevering van de goederen en dat zich binnen een periode van twee jaar na de aankoop manifesteert »).

3.5. De Actie vervangt de toepassing van de wettelijke garantie niet die wordt geboden door de artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek (garantie voor verborgen gebreken) en door de artikelen 1649bis tot en met 1649octies van het Burgerlijk Wetboek (wettelijke verplichting tot levering van een goed in overeenstemming met de overeenkomst) aan de consument. Deelnemende Producten die defect zijn of waarvoor de wettelijke garantie van de consument kan worden aangewend, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie en moeten door de Deelnemer worden teruggestuurd naar de verkoper (Deelnemende Winkel) onder de toepasselijke garantievoorwaarden (aankoopvoorwaarden en bepalingen van het Burgerlijk Wetboek). De Dienstverlener aanvaardt geen enkele garantie met betrekking tot de defecte producten.

Artikel 4 – Geldigheid van de Actie

4.1. De Actie is alleen geldig wanneer een Deelnemend Product werd gekocht door een Deelnemer in een Deelnemende Winkel, tijdens de Actieperiode op het Grondgebied van de Actie en onder voorbehoud van de naleving van de bepalingen van de Overeenkomst. In het bijzonder is de Actie niet van toepassing wanneer de Deelnemer met betrekking tot het Deelnemend Product het herroepingsrecht in de zin van artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van Economisch Recht of een overeenkomstige bepaling van buitenlands recht uitoefent.

4.2. De Dienstverlener garandeert niet dat alle of een deel van de Deelnemende Producten beschikbaar zullen zijn in alle Deelnemende Winkels, noch gedurende de gehele Actieperiode. De Actie is geldig totdat de beschikbare voorraad in elke Deelnemende Winkel is uitgeput.

4.3. Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat minderjarigen niet aan de Actie kunnen deelnemen, tenzij zij geldig worden vertegenwoordigd door een naar behoren gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger, minstens 18 jaar oud en handelend onder zijn verantwoordelijkheid. Elke deelname van een minderjarige die niet geldig is vertegenwoordigd, leidt tot de annulering van de deelname aan de Actie op kosten van de minderjarige en zijn wettelijke vertegenwoordigers en de Actie zal niet van toepassing zijn op deze minderjarige.

Artikel 5 - Activering van het voordeel bij de Actie

5.1. Een geldige deelname aan de Actie en op voorwaarde dat de bepalingen van de Overeenkomst worden gerespecteerd, stelt de Deelnemer in staat om het voordeel (Cashback-korting, Geschenkproduct, (E-)Voucher) of enig ander voordeel) te verkrijgen dat is bepaald in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan, kan de Deelnemer slechts één voordeel verkrijgen per gekocht Deelnemend Product. Als gevolg hiervan is er slechts één Deelnemend Actie per gekocht Deelnemend Product mogelijk voor elke Deelnemer.

5.2. Om het voordeel te verkrijgen, moet de Deelnemer na aankoop van een Deelnemend Product met een geldige Actie:

5.2.1. Tijdens de Inschrijving –en Verklaringsperiode zich geldig registreren op de Website van de Actie. De registratie is gratis. Deze registratie geeft toegang tot het deelnameformulier voor de Actie.

5.2.2. Tijdens de Inschrijving –en Verklaringsperiode het deelnameformulier correct en volledig invullen voor de betreffende Actie op de Website van de Actie en alle vereiste ondersteunende documenten uploaden. Een bevestiging van de registratie van de Deelnemer en het Deelnemend Product en een unieke code worden verzonden naar het e-mailadres dat de Deelnemer na registratie heeft ingevoerd. De ontvangen unieke code moet door de Deelnemer worden bewaard. Let op, het verzenden van de e-mail van de unieke code wordt waarschijnlijk geblokkeerd door een spamfilter of behoort tot de ongewenste e-mail (junkmail) van het e-mailadres dat door de Deelnemer wordt gebruikt.

5.3. Op voorwaarde dat het formulier geldig is ingevuld door de Deelnemer, vergezeld van de vereiste documenten en naar de Dienstverlener is verzonden, wordt een bevestiging van de registratie van de deelname van de Deelnemer aan de Actie verzonden naar het e-mailadres dat door de Deelnemer is opgegeven tijdens de registratie. De bevestigingsmail van de registratie van de deelname van de Deelnemer bevat de instructies die nodig zijn om het Voordeel te verkrijgen en de Deelnemer is verplicht deze instructies te volgen, anders wordt het Voordeel niet verkregen.

5.4. De Deelnemer verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van de Dienstverlener het bewijs te leveren dat hij zijn verblijfplaats of woonplaats op het Grondgebied van de Actie heeft. Als blijkt dat een Deelnemer heeft deelgenomen aan de Actie terwijl hij geen verblijfplaats of woonplaats heeft op het Grondgebied van de Actie, wordt de deelname van de Deelnemer aan de Actie ongeldig gemaakt op kosten van de Deelnemer.

5.5. De Deelnemer moet de formulieren van de Actie altijd nauwkeurig en volledig invullen. Als blijkt dat een Deelnemer heeft deelgenomen aan de Actie door onnauwkeurige of onvolledige gegevens te verstrekken, wordt de deelname van de Deelnemer aan de Actie ongeldig gemaakt op kosten van de Deelnemer.

5.6. De Deelnemer moet de Dienstverlener altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk informeren over alle elementen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en de Deelnemer moet alle documenten en nuttige informatie in zijn bezit aan de Dienstverlener meedelen.

Artikel 6 – Toekenning van het Voordeel en verlies van het Voordeel

6.1. Toekenning van het Voordeel

6.1.1. Als de Actie een “Cashback-Actie” is: Cashback-betaling

De Cashback-betaling wordt gedaan door overschrijving op een Europese bankrekening. Niet-Europese bankrekeningen komen niet in aanmerking. De Dienstverlener streeft ernaar het Cashback-bedrag te betalen binnen acht (8) weken vanaf de datum van verzending van de bevestigingsmail zoals bedoeld in artikel 5.3. Deze periode is louter indicatief en niet bindend.

6.1.2. Als de Actie een Actie met Geschenkproduct is: het verzenden van het Geschenkproduct

Het Geschenkproduct wordt aan de Deelnemer afgeleverd op de manier die de Dienstverlener vrij heeft gekozen. Wanneer de door de Dienstverlener aangewezen bezorgdienst het Geschenkproduct niet kan leveren, moet de Deelnemer de nodige stappen uitvoeren om het Geschenkproduct te ontvangen. Indien hij dit niet doet, wordt het Geschenkproduct eigendom van de Dienstverlener.

Het Geschenkproduct is strikt persoonlijk, alleen de Deelnemer kan hiervan gebruik maken. Het Geschenkproduct kan niet worden gegeven, geruild voor goederen en / of diensten of verkocht. Het kan niet worden toegewezen of overgedragen zonder de schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. In geval van vervreemding van het Geschenkproduct door de Deelnemer, heeft de Deelnemer automatisch de verplichting om de overeenkomstige schadevergoeding zoals uiteengezet in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie onverwijld te betalen.

6.2. Verlies van het Voordeel

6.2.1. De Deelnemer kan geen gebruik maken van het recht om het Voordeel te verkrijgen in geval van uitsluiting. De gevallen van uitsluitingen zijn de volgende gevallen:

- Als het Deelnemend Product om welke reden dan ook door de Deelnemer aan de Dienstverlener of de verkoper wordt teruggestuurd en in het bijzonder als het Deelnemend Product niet werkt of niet in staat is volledig te worden gebruikt in overeenstemming met het gebruik voorzien door de fabrikant, als de Deelnemer gebruik maakt van de wettelijke garantie met betrekking tot het Deelnemend Product of als de Deelnemer met betrekking tot het Deelnemend Product, het herroepingsrecht in de zin van artikel VI.47 en volgende van het Wetboek van Economisch Recht of een overeenkomstige bepaling van buitenlands recht; - Als de procedure voor het verkrijgen van het Voordeel niet werd nageleefd; - Als de Deelnemer op enig moment tijdens de Actieperiode geen verblijfplaats of woonplaats heeft op het Grondgebied van de Actie; - als de Deelnemer minderjarig is op de datum waarop hij het deelnameformulier voor de Actie als bedoeld in artikel 5.2.1 invult; - Als de Deelnemer het Geschenkproduct heeft vervreemd; - In geval van misbruik, fraude, manipulatie, omzeiling of schending van de voorwaarden van de Actie door de Deelnemer; - Als de Deelnemer valse, onnauwkeurige of onvolledige gegevens heeft gebruikt als onderdeel van de uitvoering van de Overeenkomst; of - Als de deelname van de Deelnemer aan de Actie niet geldig is in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst.

6.2.2. In het geval van toepassing van een uitsluitingsgeval, is de Deelnemer verplicht om de Dienstverlener onverwijld op de hoogte te stellen van de reden van uitsluiting met behulp van het formulier op de Website van de Actie.

6.2.3. In het geval van toepassing van een uitsluitingsgeval, moet de Deelnemer, als het voordeel een Cashback is, het Cashback-bedrag aan de Dienstverlener terugbetalen op het rekeningnummer dat is vermeld in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie.

6.2.4. In het geval van toepassing van een uitsluitingsgeval, heeft de Deelnemer, als het voordeel een Geschenkproduct is, een periode van vijftien kalenderdagen om het Geschenkproduct op zijn kosten aan de Dienstverlener terug te zenden. Het terugzenden van het Geschenkproduct moet worden uitgevoerd volgens de procedure die is beschreven in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie. Bij afwezigheid van terugzending van het Geschenkproduct aan de Dienstverlener binnen de genoemde vijftien dagen, is de Deelnemer verplicht de Dienstverlener het bedrag van de in de Bijzondere Voorwaarden genoemde Vergoeding onverwijld te betalen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Dienstverlener

7.1. De verplichtingen van de Dienstverlener zijn altijd middelenverbintenissen. De Dienstverlener zal alle redelijke stappen ondernemen om de Overeenkomst tijdig uit te voeren.

7.2. Het vermelden van termijnen door de Dienstverlener is slechts indicatief en houdt in geen geval een resultaatsverbintenis in.

Artikel 8 - Mededelingen

8.1. De Deelnemer machtigt de Dienstverlener om met hem te corresponderen door middel van e-mails.

8.2. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, moeten alle mededelingen van de Deelnemer aan de Dienstverlener verplicht worden gedaan via het contactformulier op de Website van de Actie.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1. Behalve verbintenissen uitdrukkelijk onderschreven door de Dienstverlener, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot hetgeen wettelijk verplicht is. De Dienstverlener kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van grove nalatigheid of opzettelijke fout die aan hem kan worden toegerekend.

9.2. De Dienstverlener kent geen wettelijke garantie, expliciet of impliciet, toe met betrekking tot de Overeenkomst. De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die de Deelnemer lijdt (in het bijzonder: winstderving, verlies van informatie, verlies van gegevens, onderbrekingen van activiteiten, persoonlijk letsel en privacyschendingen, verlies van inkomsten, verlies van ontvangsten of een verhoging van de algemene kosten van de Deelnemer) en is niet aansprakelijk voor enig monetair of ander gerelateerd verlies gelinkt aan de Overeenkomst.

9.3. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de Overeenkomst door de Deelnemer. De Dienstverlener is ook niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect door de Deelnemer of een derde werd veroorzaakt hetzij door schuld of nalatigheid.

9.4. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of problemen bij de uitvoering van de Overeenkomst als deze het gevolg zijn van feiten of omstandigheden buiten zijn controle, die niet konden worden voorzien of vermeden.

9.5. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten die de Deelnemer zou moeten voldoen in het kader van de Actie.

9.6. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het overmaken door de Deelnemer van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens of fraude gepleegd door de Deelnemer. De Dienstverlener is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor geweigerde overdrachten vanwege onjuiste bankgegevens en is niet aansprakelijk voor de niet-levering van het Geschenkproduct vanwege onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens.

9.7. De Dienstverlener, zijn werknemers, de agenten die hij gebruikt of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door de deelname van de Deelnemer aan de Actie. De Dienstverlener, zijn werknemers, de agenten die hij gebruikt of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als het onmogelijk is om deel te nemen aan de Actie, of voor enige schade veroorzaakt door storingen (van welke aard dan ook) in de software, de computer, het netwerk, het internet, waardoor de Deelnemer niet aan de Actie kan deelnemen.

9.8. De Dienstverlener is niet aansprakelijk als het onmogelijk is om deel te nemen aan de Actie vanwege de onbeschikbaarheid van een Deelnemend Product.

Artikel 10 - Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens

10.1. De Deelnemer machtigt de Dienstverlener om de persoonsgegevens die de Deelnemer aan de Dienstverlener meedeelt, te verwerken. De Deelnemer erkent dat de verwerking van de persoonsgegevens die hij aan de Dienstverlener en L8P meedeelt, noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

10.2. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemer is de uitvoering van de Overeenkomst en het feit dat de Dienstverlener voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting. De persoonsgegevens van de Deelnemer worden door de interne afdelingen van de Dienstverlener verwerkt voor het goede verloop van de Actie.

10.3. De Dienstverlener treedt op als data processor (verwerker) voor de verwerking van persoonsgegevens voor het goede verloop van de Actie. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens voor het goede verloop van de Actie is het merk waarvoor de Actie is georganiseerd. De Dienstverlener deelt de persoonsgegevens van de deelnemer mee aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

10.4. De persoonsgegevens van de Deelnemer kunnen aan een derde partij worden doorgegeven zonder dat de Deelnemer hiervan op de hoogte wordt gesteld, indien de Dienstverlener een bedrijf of een tak van activiteit aan deze derde partij overdraagt. De Dienstverlener kan de persoonsgegevens van de Deelnemer aan derden verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of om te voldoen aan enige wettelijke of reglementaire verplichting.

10.5. Persoonsgegevens die door de Deelnemer aan de Dienstverlener worden verstrekt, kunnen in elke categorie vallen. De Deelnemer machtigt de Dienstverlener om gebruik te maken van onderaannemers voor de verwerking van persoonsgegevens. De Dienstverlener bewaar de persoonsgegevens voor de duur van de Overeenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, en alleen zo lang als nodig is voor de hierin beschreven doeleinden en zolang als wettelijk vereist is of om te ondersteunen of te verdedigen tegen mogelijke juridische vorderingen.

10.6 De Deelnemer kan de Dienstverlener machtigen om de persoonsgegevens die zij/hij aan de Dienstverlener communiceert te verwerken voor direct marketing doeleinden en om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, in het bijzonder door het sturen van informatieve brieven en e-mails. De toestemming van de Deelnemer wordt aan de Dienstverlener gegeven door op het betreffende vakje van het Actie-formulier te klikken. Voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden is de Dienstverlener de verantwoordelijke voor de verwerking en zal de Dienstverlener de persoonsgegevens van de Deelnemer verwerken voor direct marketing doeleinden zolang de Deelnemer zijn toestemming niet heeft ingetrokken en zolang dit wettelijk verplicht is of om de Deelnemer te ondersteunen of te verdedigen tegen mogelijke juridische vorderingen.

10.7. Alle vragen of verzoeken met betrekking tot de persoonlijke gegevens aan de Dienstverlener, kunnen worden gesteld door een e-mail te sturen naar de Verantwoordelijke voor de Gegevens: privacy@myactions.eu.

10.8. De Deelnemer garandeert dat hij/zij bevoegd is om de persoonsgegevens die de Deelnemer aan de Dienstverlener en L8P meedeelt, mee te delen. De Deelnemer vrijwaart de Dienstverlener en L8P tegen alle verhaal en vorderingen van derden in het algemeen met betrekking tot de verwerking van de hierin genoemde persoonsgegevens die de Deelnemer aan de Dienstverlener of L8P heeft medegedeeld in het geval deze verhaal en vorderingen betrekking hebben op het onvermogen van de Deelnemer om de persoonsgegevens die de Deelnemer aan de Dienstverlener en L8P mededeelt, te communiceren.

10.9. De Deelnemer verklaart de voorschriften van de Dienstverlener met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens te hebben gelezen en deze na te leven.

10.10. Door het Geschenkproduct, afhankelijk van het geval, terug te sturen naar de Dienstverlener, stemt de Deelnemer in met een reset naar fabrieksinstellingen van het Geschenkproduct, deze reset resulteert in het onherstelbaar wissen van alle gegevens van de Deelnemer die vóór het terugsturen naar de Dienstverlener op het Geschenkproduct zouden zijn vastgelegd. De Deelnemer ziet af van elk verhaal en elke klacht of vordering van welke aard dan ook tegen de Dienstverlener vanwege het wissen (een reset naar fabrieksinstellingen) van de gegevens van de Deelnemer die op het Geschenkproduct zijn geregistreerd.

Artikel 11 - Informatie

11.1. Alle verzoeken om informatie, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan de klantenservice van de Dienstverlener, via het ad-hocformulier dat beschikbaar is op de Website van de Actie.

11.2. Geen verzoek om informatie, vragen of opmerkingen over de Actie zal telefonisch worden beantwoord.

11.3. De afwezigheid van een reactie van de zijde van de Dienstverlener op een bericht of een e-mail kan op geen enkele manier worden beschouwd als een akkoord met de inhoud van dit bericht of deze e-mail.

Artikel 12 - Klachten

12.1. Elk geschil, claim of klacht met betrekking tot een Actie moet worden verzonden via het ad-hocformulier dat beschikbaar is op de Website van de Actie.

12.2. De afwezigheid van een reactie van de zijde van de Dienstverlener op een bericht of een e-mail kan op geen enkele manier worden beschouwd als een akkoord met de inhoud van dit bericht of deze e-mail.

Artikel 13 - Bijzondere limieten

13.1. Deelnemers die valse of onvolledige informatie gebruiken (adressen, namen, productreferenties, persoonlijke gegevens, enz.) zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

13.2. In geval van misbruik, fraude, manipulatie, omzeiling of schending van de voorwaarden van de Actie, is de Deelnemer uitgesloten van deelname aan de Actie en heeft hij geen recht op het Voordeel.

Artikel 14 - Slotbepalingen

14.1. De Dienstverlener is bevoegd om de huidige voorwaarden van de Actie te wijzigen die beschikbaar zijn op de Website van de Actie, zoals aangegeven door de Bijzondere Voorwaarden of deze van de Dienstverlener. Bovendien is de Dienstverlener gemachtigd om de Actie te annuleren als deze, in het licht van wettelijke of regelgevende bepalingen of interpretaties daarvan gegeven door de overheid, niet op dezelfde manier kan worden voortgezet, als de voortzetting van de uitvoering van de Actie onmogelijk is of niet langer mogelijk is onder dezelfde omstandigheden of als de omstandigheden rondom deze Actie zodanig zijn gewijzigd dat de voortzetting van de Actie extra kosten of onredelijke moeilijkheden met zich mee zou brengen voor de Dienstverlener.

14.2. De inhoud van de Algemene Voorwaarden is onder voorbehoud van interpretatie- en schrijf- of typfouten. Fouten in het schrijven of typen en / of fouten van de Dienstverlener kunnen niet als basis voor enig recht worden gebruikt.

14.3. Op deze bepalingen is het recht van het Grondgebied van de Actie van toepassing dat in de Bijzondere Voorwaarden van de Actie is bepaald. Als het Grondgebied van de Actie meer dan één land omvat, is de wet van de verblijfplaats of woonplaats van de Deelnemer van toepassing, op voorwaarde dat de verblijfplaats of woonplaats van de Deelnemer is gevestigd in het Grondgebied van de Actie. Indien dit niet het geval is, is het Belgisch recht van toepassing op de Overeenkomst.

14.4. In geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, zijn de rechtbanken van de verblijfplaats of woonplaats van de Deelnemer bevoegd, op voorwaarde dat de verblijfplaats of woonplaats van de Deelnemer is gevestigd op het Grondgebied van de Actie. Indien dit niet het geval is, vallen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst onder de jurisdictie van de rechtbanken en hoven van Brussel.