Actievoorwaarden
OPPO A74 €50 Cashback

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE CASHBACKACTIE

OPPO A74 €50 Cashback - (hierna "de Actie" genoemd)

Artikel 1 - Identiteit van de partijen

Deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing tussen:

(i) De NV A&C SYSTEMS, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Bleyveldstraat 16A, 3320 Hoegaarden, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 445.299.482, hierna : de « Dienstverlener ».

(ii) De "Deelnemer", namelijk elke natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de Actie zoals gedefinieerd in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden van de Actie.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1. Deze Bijzondere Voorwaarden van de Actie en de Algemene Voorwaarden van de Acties, eventueel aangevuld met de specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de partijen zijn overeengekomen, vormen de "Overeenkomst" en zijn beschikbaar op base.myactions.eu (de "Website van de Cashback Actie").

2.2. De bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden zijn van toepassing op de Actie en vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de Acties die van toepassing zijn tenzij de huidige Bijzondere Voorwaarden hiervan afwijken.

2.3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer de toepassing van deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden van de Acties te aanvaarden.

Artikel 3 – Bedrag van de Cashback

Het bedrag van de Cashback wordt als volgt bepaald:

- OPPO A74 + BASE abonnement vanaf €20/maand : 50,00 EUR

Het bedrag terugbetaald door de Dienstverlener aan de Deelnemer gebeurt op naam en op de rekening van de Deelnemer.

Artikel 4 - Deelnemende Producten

De Deelnemende Producten zijn de volgende :

- OPPO A74 + BASE abonnement vanaf €20/maand

De Actie is geldig totdat de voorraad van de Deelnemende Producten is uitgeput, voor aankopen in Deelnemende Winkels in België.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk afstand is gedaan, mag de Actie niet worden gecombineerd met andere toepasselijke Acties op het Deelnemende Product dat door de Deelnemer is gekocht.

Artikel 5 - Deelnemende Winkels

Een lijst met Deelnemende Winkels :

Deze actie is enkel geldig voor aankopen gedaan bij een BASE shop of via www.base.be

De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van alle of een deel van de Deelnemende Producten in de Deelnemende Winkels.

Artikel 6 - Toepasselijke periodes

Periode van de Cashback Actie : afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraad en onverminderd de toepasselijke bepalingen, is de Actie geldig voor Deelnemende Producten gekocht tussen 15/07/2021 en 15/08/2021 (aankoopdatum vermeld op het aankoopbewijs) in een Deelnemende Winkel in België.

Inschrijving –en Verklaringsperiode: onverminderd de toepasselijke bepalingen, is de Actie geldig op voorwaarde dat de Deelnemer zich geldig heeft geregistreerd en de aankoop van het Deelnemende Product tussen 15/07/2021 en 15/09/2021 geldig heeft aangegeven.

Artikel 7 – Geldige registratie

Om de Cashbackkorting te krijgen moet de Deelnemer:

- zich registreren via de website base.myactions.eu;

- het actiedeelnameformulier correct en volledig invullen;

- een kopie van het aankoopbewijs + een foto van zijn IMEI code uploaden op base.myactions.eu, uiterlijk op 15/09/2021 (bevestigingsmail geldt als bewijs).

Artikel 8 - Grondgebied van de Actie

De Actie is geldig voor Deelnemers met een woonplaats of een vaste verblijfplaats op het grondgebied van één van de in artikel 4 genoemde landen.

Artikel 9 - Terugbetaling van Cashback

Het bedrag van de Cashback dat door de Deelnemer wordt ontvangen, moet aan de Dienstverlener worden terugbetaald in geval van uitsluiting. De terugbetaling van Cashback moet onverwijld door de Deelnemer worden gedaan bij het plaatsvinden van de reden voor uitsluiting op de rekening met nummer : BE88734108100041.

Artikel 10 - Klachten

Vragen, klachten en opmerkingen met betrekking tot de Actie moeten de Dienstverlener vóór 15/10/2021 bereiken en worden verzonden met behulp van het formulier dat beschikbaar is op de Website van de CashbackActie.

In overeenstemming met de Algemene Voorwaarden van de promotionele Acties kan de afwezigheid van een reactie van de Dienstverlener op een bericht of een e-mail in geen geval worden beschouwd als een akkoord met de inhoud van dit bericht of deze e-mail.